Op 6 jarige leeftijd behandeld als een zwaar crimineel door BJZ

 

Na jaren in Rotterdam te hebben gewoond en gewerkt te hebben was Nora blij toen ze hoorde dat ze kon verhuizen naar een appartement in Bergschenhoek. Samen met haar zoontje nu 7 jaar. Haar geluk was echter van hele korte duur wat nu zit ze al maanden alleen thuis zonder haar zoon die 15 februari 2010 uit huis is geplaatst door jeugdzorg.
Op 6 jarige leeftijd behandeld als n zwaar crimineel door BJZ

“Het begon allemaal in 2004 toen zij met haar zoontje naar het consultatie bureau ging i.v.m. spuugklachten van haar zoontje. Ze kreeg medicijnen mee, maar ze koos zelf voor homeopathische middelen om de spuugklachten te verhelpen, het consultatie bureau was het daar totaal niet mee eens en maakte hier een zwaartepunt van en deden een melding bij het AMK (Algemeen Meldpunt Kindermisshandeling). Nora zou opeens last hebben van een postnatale depressie.
Uiteindelijk bleek na controle in het IJsselland ziekenhuis in Capelle aan den IJssel haar zoontje een open maagklepje te hebben, het consultatie bureau bood na de uitkomst van het onderzoek in het ziekenhuis haar excuses aan.
Maar de klacht en de melding naar het AMK zat nog steeds in mijn dossier en bleef van kracht die haar tot op de dag van vandaag nog steeds achtervolgt. Met als resultaat dat De Raad van de Kinderbescherming heeft besloten met jeugdzorg haar zoon uit huis te plaatsen!”

Citeer

Uit de klachtenbehandeling AMK om de stukken uit het dossier te halen:

In uw schrijven geeft u aan dat in de rapportage van het AMK van juni 2010 staat beschreven dat u postnataal depressief zou zijn, ik heb deze rapportage er op nagelezen en zie nergens staan dat u postnataal depressief zou zijn, er word enkel een vermoeden uitgesproken vanuit het consultatie bureau dat er mogelijk sprake zou zijn van een postnatale depressie. In de beoordeling van het AMK wordt niet gesteld dat er bij u sprake is van een postnatale depressie.

Verderop valt te lezen.

Omdat het AMK naar het geheel kijkt van de factoren die van invloed zijn op de draagkracht van de ouder zijn uw fysieke klachten, Fibromyalgie, onderdeel van de risicofactoren.

Dit zal dan ook niet uit de rapportage worden verwijder,
U stelt dat in de rapportage staat dat u een persoonlijkheidsprobleem zou hebben. Ik ben dit niet tegengekomen dat dit zo is gesteld en zie dan ook geen aanleiding hier iets in te corrigeren.
Het AMK zal daarom niet overgaan tot de door u gewenste correcties.

In maart 2009 openbaarden zich gezondheidsklachten bij zowel Nora als haar zoontje.
“zij kregen last van een verschroeide huid, jeuk en problemen aan de luchtwegen.
Helemaal onder de uitslag gingen zij naar de huisarts, want ze dachten zelf dat de uitslag veroorzaakt werd door beestjes, omdat Nora door het hele huis kleine zwarte korreltjes zag liggen. Ze kreeg luizen crème mee, maar in het dossier kwam de aantekening ‘Parasietenwaan’ te staan.
Uiteindelijk bleek de boosdoener glaswol te zijn.
Dat was als geluidsdemper in het ventilatierooster van hun huis was gestopt.
De onjuiste aantekening bleef weer in het dossier staan; men vond dat Nora niet spoorde.

Dit alles kwam uiteindelijk op het kantoor van Bureau Jeugdzorg Terecht. “Omdat zij nog steeds last bleven houden van de uitslag werd er een afspraak gemaakt met een dermatoloog.
Bij aankomst bleek dit een assistent in opleiding van een psycho-dermatoloog te wezen die samen met de psycho-dermatoloog zonder haar weten een diagnose zou stellen; deze is nu wel vernietigd.
Maar Nora voelde dat er achter haar rug een spinnenweb vormde van mensen die er allemaal vanuit gingen dat zij geen hulp wilde’ en nog steeds in hun ogen niet spoorde.
Nora kreeg bericht van het AMK dat er een melding was gedaan van kindermisshandeling (dit is een ruim begrip). In die tijd waren Nora en haar zoontje het huis met de problemen ontvlucht, omdat de uitslag maar niet wegging, zijn ze tijdelijk gaan wonen bij een vriendin en daar ging het goed.
Echter dacht de Raad van de Kinderbescherming (Die zonder dat Nora het wist inzicht heeft gehad in het dossier die nog vol met onwaarheden/onjuistheden stond) anders over.

Citeer

Uit het Rapport raad van de Kinderbescherming:

Moeder is vanwege haar obsessieve gedrag niet in staat om K een veilige opvoedsituatie te bieden en om te zorgen die professionele instanties om K hebben in te zien. Het belang, de gezondheid van K wordt door moeder ongewild ondergeschikt gemaakt aan haar obsessie. Daarom is het in belang van K’s verzorging en opvoeding dat hij niet bij moeder verblijft maar in een residentiële opvang

Verder op in het rapport valt ook het volgende te lezen:

Vrijwillige hulpverlening is tot op heden niet voldoende gebleken om de bedreiging in de ontwikkeling van K af te wenden. Obsessieve gedachtes en daaraan gerelateerde compulsieve handelingen domineren moeder leven, waardoor er bij moeder geen ruimte is voor hulpverlening. Moeder en K komen steeds verder van vrijwillige hulpverlening af te staan en de problemen en dreigingen voor K’s ontwikkeling worden ernstiger en groter

Met als gevolg dat op 15 februari 2011 een vijftal mensen (Agenten en medewerkers van Bureau Jeugdzorg) voor de deur stonden, met de mededeling “wij komen uw kind halen” en Nora kreeg zoals elke andere ouder die dit heeft meegemaakt dit kan na vertellen de machtiging tot uithuisplaatsing onder haar neus en kreeg amper de tijd om wat spullen voor haar zoontje te verzamelen en in een tasje te doen. Binnen luttele minuten was haar zoontje weg en Nora alleen en moedeloos in verdriet achterlatend. Haar zoontje was toen net 6 jaar geworden, en gebracht naar een pleeggezin op een geheim adres.

De kinderrechter adviseerde om haar zoontje “in de tijd dat er door deskundigen een rapport opgemaakt kon worden ”onder te brengen in het eigen netwerk van de moeder zodat ze contact met elkaar konden houden, maar daar werd zoals gebruikelijk geen gehoor aangegeven.

Citeer

Uit het Rapportage Raad voor de Kinderbescherming behoeve plaatsing eigen netwerk
De raad acht een netwerkplaatsing echter niet in het belang van K, een eigen netwerk gezin zou onvoldoende opgewassen zij tegen de problematiek die er in dit gezin speelt.

Sindsdien is Nora bezig om samen met een psychiater aan te tonen dat zij normaal is en niet mankeert en dat zij wel degelijk gezondheidsklachten hadden door de glaswol in de voormalige woning.
In het raadrapport valt onder meer een strekking te lezen over het glaswol uit de vorige woning wat bij Nora en haar zoon heeft geleid tot uitslag over het lichaam en dat ze zijn vertrokken uit de woning het volgende te lezen wat ook onderliggend is aan de uithuisplaatsing.

Citeer

Uit het rapport Van De Raad van de Kinderbescherming

Moeder heeft de brief van A.C.E Milieuadvies ook aangeleverd bij de DOSA regisseur. De DOSA regisseur neemt contact op met de raadsondezoeker. Zij heeft navraag gedaan bij het bedrijf over de betekenis van de uitkomsten. A.C.E Milieuadvies heeft aangegeven dat de aangetroffen hoeveelheid vezels op geen enkele wijze een bedreiging kan vormen voor de gezondheid. Hieruit concludeert de raad dat Km in tegenstelling tot moeder visie geen gezondheidsrisico’s heeft ondervonden van eventuele MMMF Vezels

In het rapport van A.C.E staat wat er in aangetroffen en dat glaswol schadelijk kan zijn voor de gezondheid op lange duur, waaronder irritatie van de huid, ogen en slijmvliezen. Er is in de woning door van A.C.E namelijk een percentage van 60% aan glaswol gemeten en geconstateerd
In een mail aan de adviseur die Nora heeft gestuurd op de conclusie van de raadonderzoeker schrijft hij het volgende.

Citeer

Besta Nora zo heb ik dit niet verwoord. Dit is een mening van de onderzoeksinstelling. Einde citaat

Zoals gebruikelijk en is ook zo gebleken, Accepteren de rechters alles wat zij van Bureau Jeugdzorg doorkrijgen; ook zonder onderzoek en zonder hard bewijs en documenten, Nora heeft niet stilgezeten en heeft alles laten onderzoeken en gerapporteerd om zo aantoonbaar te maken dat zij goed voor haar zoontje kan zorgen, en geen “Parasietenwaan heeft” en bij haar volle verstand is en niet zoals geclaimd word en in de rapportages staat weergegeven: “Niet spoort”.
Als je dus Als Nora homeopathische middelen verkiest boven de reguliere medicatie vecht je tegen een gigantische hoge en dikke muur van mensen die het denken beter te weten vanuit hun “professionaliteit” het is niet in het kinds belang homeopathische medicijnen te gebruiken i.p.v. reguliere medicijnen zo is men van mening.

Zo zou Nora geen aanwijzingen hebben opgevolgd en heeft zij aangifte gedaan tegen Bureau Jeugdzorg dit laatste werd niet gewaardeerd.
Nora verwijt Jeugdzorg dat ze zeer ondeskundig te werk gaan; wat ‘men’ vind word opgediept uit bestaande (niet correcte) dossiers, niet capabele deskundigen vormen zich een oordeel en dat word blind voor waarheid aangenomen zoals een psycholoog van Horizon Bergschebos in Rotterdam heeft geconcludeerd dat Nora ‘tussen waan en werkelijkheid schijnt te leven? Zonder dat deze psycholoog Nora gezien of gesproken heeft., waarna een plan van aanpak wordt opgesteld, onderzoeken en oordelen van deskundigen ingeschakeld door Nora zelf werden/worden aan de kant geschoven zonder er naar gekeken te hebben.
Natuurlijk is Nora voor het welzijn van het kind, echter hebben ze je bij jeugdzorg eenmaal in een ‘verkeerd’ vakje geplaatst, dan kom je daar “Zoals nu blijkt” niet meer uit.
En Nora merkt uit lieverlee dat zij daarin niet alleen staat en krijgt veel steunbetuigingen van mensen met soortgelijke ervaringen met de jeugdzorg.

Nora heeft al diverse keren samen met haar advocaat in de rechtbank gestaan. Haar Dossier is inmiddels van tafel, maar nu blijkt volgens Bureau Jeugdzorg dat haar zoontje in het gezin waar hij momenteel nog steeds verblijft een hechtenisproblematiek heeft, wat vaker voorkomt bij kinderen die onder dwang door jeugdzorg bij de ouders worden weggehaald.
Na een gesprek op zijn school bleef daar weinig van overeind; Haar zoon functioneert namelijk normaal zoals een kind van 7 jaar behoort te functioneren, zoals gewoonlijk word alles verdraaid, als ouder word je compleet buiten spel gezet en de leken en onkundigen maken de regels.

Nora vraagt sinds elf maanden om haar zoontje naar een psychiater te laten gaan om het van een ‘deskundige’ te horen hoe het is met de geestelijke gesteldheid van haar zoon en of de beweringen die Bureau Jeugdzorg stelde ook kloppen. Zie deze actie als een schreeuw om hulp; laat niet nog meer ouders de dupe hiervan worden zonder hoop op een goede afloop.
Want Nora mocht haar zoontje in december 2011 heel even zien en er was niets te bespeuren van een hechtingsprobleem zoals Bureau Jeugdzorg beweert. En dat breekt je moeders hart, wat hij moest weer mee terwijl waarschijnlijk heel veel mensen weten dat dit absoluut niet nodig is.

Reactie Bureau Jeugdzorg Rotterdam
Karin Baanvinger, Woordvoerder Bureau Jeugdzorg laat in een reactie weten: een uithuisplaatsing is een erg ingrijpende maatregel zowel voor de houder als voor het kind. Het is een uiterste nood maatregel in de hoop dat het naar twee kanten een redmiddel kan worden.
Een kind zal zo lang mogelijk bij de eigen ouders blijven en we komen liever niet in actie, dat gebeurd pas als alle andere hulpmiddelen hebben gefaald en het thuis niet meer veilig is voor het kind.
Dat kan diverse redenen hebben op zowel lichamelijk als op geestelijk vlak.
De raad van de Kinderbescherming verricht een onafhankelijk onderzoek bij het kind thuis en brengt vervolgens een rapport uit, is er sprake van een ernstige situatie dan gaat het naar de kinderrechter die al of niet bepaald of een ondertoezichtstelling of eventueel een uithuisplaatsing noodzakelijk is. De uitvoerende taak hiervan word aan Bureau Jeugdzorg opgedragen. De ondertoezichtstelling geld voor een jaar met mogelijkheid tot verlenging van nog een jaar, samen gaan we aan de slag met als doel dat de ouders weer zelf voor hun kind kunnen gaan zorgen

Wij kijken op de eerste plaats naar het geen wat goed is voor het kind “dat staat altijd bij ons voorop” Reagerend op het verhaal van Nora geeft Mevr. Baanvinger aan dat Bureau Jeugdzorg veel zaken in de zaak van Nora gedocumenteerd kunnen weerleggen. Als wij dit publiekelijk maken zal dat echter niet alleen schade toebrengen aan Nora maar ook aan haar zoontje en beide willen wij voorkomen. Daarnaast zijn er nog twee redenen om niet uitgebreid op het verhaal van Nora in te gaan: 1 De wet die ons dat verbiedt en 2 onze wens om samen met Nora te werken aan een toekomst voor haar zoon, zodat hij veilig kan opgroeien.

Huidige stand van zaken
Nora mag haar zoontje maar 1 uurtje per maand zien onder toezicht van de gezinsvoogd van Bureau Jeugdzorg Rotterdam. Er mag niemand anders bij zijn ook al heeft een eigen kracht Conferentie deze vraag wel op tafel neergelegd

Citeer

Uit rapport Eigenkracht conferentie:

Hoe kan het netwerk ondersteunend zijn naar moeder en de (begeleide) bezoeken tussen moeder en kind positief laten verlopen zonder dat het belastend is voor het kind

De gezinsvoogd weigert zonder duidelijke en gefundeerde opgave van reden andere mensen (Vertrouwenspersonen) toe te laten bij de begeleide omgang.

Citeer

Uit Rapport Eigenkracht conferentie:

Heeft voor de verjaardag van het kind een schriftelijk bericht ontvangen van Nora dat een aantal mensen bereid waren om mee te gaan naar het bezoekuur met haar zoontje zodat, Nora haaraandacht gehaal aan haar zoon kon wijde en het bezoekuur zou spanningsloos verlopen, omdat Bureau Jeugdzorg beweert dat de bezoekuren niet goed verlopen.

De gezinsvoogd heeft telkens niet-pedagogische opmerkingen die spanningen oproepen: Het is normaal dat een moeder die nummer is beschuldigd van mishandeling een T-shirt mag passen, en opschrikkend verbieden door gezinsvoogd geeft naar het kind meer spanning, en zo meer gekke interventies

Waarom schrok de gezinsvoogd nou? Om de volgende reden: bij een eerdere omgang met Nora en haar zoon heeft Nora en de politie vijf blauwe plekken geconstateerd hiervan zijn door zowel Nora als de politie foto’s van gemaakt.
De politie heeft Nora daarop gevraagd aangifte te doen wat Nora ook heeft gedaan. Deze aangifte is door Onderzoeker van justitie die de gezinsvoogd schijnbaar persoonlijk kent, de prullenbak in verwezen met de volgende uitleg “5 Blauwe plekken met bloeduitstortingen is met vallen gebeurt”. Sinds dat moment mag Nora haar zoontje niet meer omkleden, en zelf geen nieuwe kleding mee nemen, mag niet meer met haar zoon als hij naar het toilet moet.

Dat laatste heeft nog een reden namelijk dat Nora bewijs stukken heeft van mogelijk seksueel misbruik en over stukken beschikt van een klachtzitting waarin staat dat Bureau Jeugdzorg Rotterdam heeft na gelaten onderzoek te doen naar Seksueel Misbruik.
Ook mag Nora niet met haar zoon praten over de gezondheid klachten praten die veroorzaakt werden door de glaswol in de voormalige woning, Als Nora hier wel over begint word het bezoekuur (dat één keer in de maand is) abrupt beëindigd,
Dit omdat de gezinsvoogd (als zelfbenoemde expert en deskundige) nog steeds stellig van mening is dat deze klachten psychisch waren CQ zijn en niet werden veroorzaakt door de glaswol.

Ook een eigen kracht conferentie heeft niet geleid tot een doorbraak en nog steeds is het een uitzichtloze situatie die zeker niet in het belang van het kind is.